Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Present Simple EXERCISES

Παρακάτω σας δίνονται μια σειρά από ασκήσεις σχετικά με τον Present Simple.

1) Πατήστε επάνω στον σύνδεσμο (link) και συμπληρώστε τις ασκήσεις του Present Simple σε Κατάφαση (Affirmative), Ερώτηση (Question) και Άρνηση (Negative).  Οι απαντήσεις σας δίνονται κάτω από την κάθε άσκηση για να ελέγξετε μόνοι σας το σωστό ή το λάθος.

Present Simple (link)

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

E-mail to an Irish friend

These are some very good essays that students of the 5th grade wrote answering to an e-mail from an Irish friend:


                                                          Class E1

1) Dear Connor

    I'm sending you this e-mail just to say hello.

    In my free time I like reading books, playing games such as footbal  and volleyball, or playing with my friends.  Also, I prefer riding my bike to painting.  I enjoy the summer, the ice cream and I prefer the sun to rain.

   Time to go now.

   Love from
   Joanna

2) Dear Connor

    I'm sending you this e-mail just to say hello.

    It's Saturday afternoon and I'm at home answering my e-mails.  I always check my e-mails when I finish my homework.
    I have many friends around Greece.  We use the Internet to find information and play computer games.  I like playing football with my friends.  I don't like doing puzzles with my brother.  Do you do the same in Ireland?

    Time to go now.

    Love from
    Despina

                                                           Class E2

1) Dear Connor

    I'm sending you this e-mail just to answer your e-mail.

    In my free time I like riding a bike, playing football, reading books, playing with friends and playing computer games.
    I don't like watching TV, painting, writing letters and sleeping.

    Time to go now.

    Love from
    Arsenios

2) Dear Connor

    I'm sending you this e-mail just to say hello.

    It's Saturday afternoon and I'm at home playing computer games.  I like going out to the park to play with my friends.
    I and my friends use the Internet.  When I and my friends get back from school we use the Internet to send e-mails, to find information, to listen to music, especially at the weekends.  Do you do the same in Ireland?

    Time to go now

    Love from
    Efthimis

3) Dear Connor

    I'm sending you this e-mail just to say hello.

    It's Saturday and I sit in front of my P.C.  In my free time I prefer listening to my MP3 player.  I like cooking but I don't like watching documentaries on TV.  Also, I like playing volleyball with my sister.

    Time to go now.

    Love from
    Vasilia

4) Dear Connor

    I'm sending you this e-mail just to say hello.

   I have just checked my e-mails and, yes, we do the same activities in Greece.  We love using the Internet to find information or play computer games.
   I prefer the game "farmerama".  And you?  I like swimming and I enjoy reading books.  I love animals and in my free time I like riding my horse "Flika".  I don't like sports and I hate homework.

   Time to go now.

   Love from
   Vasiliki

                                                  Class E3


1) Dear Connor

    I'm sending you this e-mail just to say hello.

    It's Monday afternoon and I'm at home playing with my sisters.  I like playing volleyball but I don't like playing football.  I prefer playing with my friends to listening to music.  I hate eating beans but I love eating chicken.  I enjoy playing computer games.

    Time to go now.

    Love from
    Stella


2) Dear Connor

    I'm sending you this e-mail just to say hello.

   It's Monday afternoon and I'm at home with my friends and we play computer games.
   We like meeting with my friends at the park, playing computer games football and basketball.  We don't like painting and listening to music.  Do you like playing computer games?

   Time to go now.

   Love from
   Joanna

3) Dear Connor

    I'm sending you this e-mail just to say hello.

    It's Monday afternoon and I'm at home.  I always answer and check my e-mails when I'm in my house.  I like playing tennis, football, volleyball, handball and I like playing computer games.

    Time to go now.

    Love from
    Kelly

4) Dear Connor

    I'm sending this e-mail just to say hello.  I don't have to go to school because it's Sunday morning.
    I'm at home and I watch TV.  I and my friends today are going to play basketball.  In my free time I like listening to music, I like drawing and I like playing with my friends.  In my free time I don't really like helping with the housework.

   Time to go now.

   Love from
   Georgia


5) Dear Connor

    I'm sending you this e-mail just to say hello.
    It's Monday night and I am in my room with my laptop and I tell you what I like doing in my free time.  My favourite free time activities are listening to my MP3 player with my friends.  Also, I like playing volleyball and tennis.

    Time to go now.

    Love from
    Maritina


6) Dear Connor

    I'm sending you this e-mail just to say hello.
    It's Sunday and I like playing basketball with my friends.  In my free time I enjoy painting, reading comics and books.  I like playing computer games, too.

    Time to go now.

    Love from
    Stavros

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Present Simple


                                                                                                                     

Present Simple


Work (v) = Δουλεύω
Affirmative
Question
Negative
Short form
I work
Do I work?
I do not work
I don’t work
You work
Do you work?
You do not work
You don’t work
He works
Does he work?
He does not work
He doesn’t work
She works
Does she work?
She does not work
She doesn’t work
It works
Does it work?
It does not work
It doesn’t work
We work
Do we work?
We do not work
We don’t work
You work
Do you work?
You do not work
You don’t work
They work
Do they work?
They do not work
They don’t work


A.    Use (πού χρησιμοποιείται ο Present Simple)

Ο Present Simple χρησιμοποιείται για πράξεις που περιγράφουν:

  1. συνήθειες (habits) δηλαδή κάτι που γίνεται τακτικά
ex. I play football every Saturday

  1. γενικές αλήθειες
ex. The Earth goes round the Sun.

  1. κάποια μόνιμη κατάσταση
ex. He works in a bank.

B.    Form (Σχηματισμός)

  1. Affirmative (Κατάφαση)
Η κατάφαση του Present Simple κλίνεται με τα πρόσωπα I, you, we, you, they και μετά ακολουθεί το κύριο ρήμα χωρίς καμία κατάληξη.  Για τα υπόλοιπα πρόσωπα he, she, it το ρήμα παίρνει την κατάληξη s.

                   ex. I work     αλλά     He works.

Ø      Exercise 1: Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα κλίνοντας τα ρήματα play και live στην κατάφαση του Present Simple.

Play (v) = Παίζω / Live (v) = Ζω, μένω

Affirmative
Affirmative
I play
I live


He plays


She livesWe live
You play

  1. Spelling Rules (Κανόνες Ορθογραφίας)

a. Στα ρήματα που τελειώνουν σε ss, -ch, -sh, -x και o προσθέτουμε την κατάληξη 
     –es.

     ex.  I dress – he dresses           I wash – she washes          I go – it goes
            I teach – he teaches          I mix – she mixes

Ø      Exercise 2: Κλίνε τα ρήματα teach, wash και go στην κατάφαση του Present Simple.

Teach (v) = Διδάσκω / Wash (v) = Πλένω / Go (v) = Πηγαίνω

Affirmative
Affirmative
Affirmative
I teach
I wash
I goHe teachesShe washesIt goes

We wash

You teach
They go

b. Στα ρήματα που τελειώνουν σε y και πριν υπάρχει σύμφωνο, το y γίνεται i και μετά προσθέτουμε την κατάληξη es.

     ex.  I study – he studies       I try – she tries       αλλά     I play – it plays

ΠΡΟΣΟΧΗ: I have – he, she, it has

Ø      Exercise 3: Κλίνε τα ρήματα studyκαι have στην κατάφαση του Present Simple.

Study (v) = Μελετώ / Have (v) = Έχω

Affirmative
Affirmative
I study
I have


He studies


She hasWe have
You study

Ø      Exercise 4: Γράψε το 3ο ενικό πρόσωπο του Present Simple στα παρακάτω ρήματα προσέχοντας τις καταλήξεις.

1. walk (περπατώ)  he ……….                        7. make (φτιάχνω)      she ………..
2. catch (πιάνω)      she ……….                      8. study (μελετώ)        he …………
3. live (ζω, μένω)   he ……….                        9. wear (φοράω)         she ………..
4. go (πηγαίνω)       it ………..                        10. write (γράφω)         he ………...
5. sit (κάθομαι)       it ……….                         11. mix (ανακατεύω)    she ………..
6. try (προσπαθώ)   he ……….                       12. look (κοιτάζω)        it …………
13. play (παίζω)        he ………                      17. pass (περνάω)         he ………..
14. do (κάνω)           she ……….                    18. give (δίνω)              she ………..
15. have (έχω)          he ………..                     19. like (αρέσω)            he ………..
16. wash (πλένω)     he …………                   20. finish (τελειώνω)     she …….....

  1. Question (Ερώτηση)

Η ερώτηση σχηματίζεται αν βάλουμε το βοηθητικό ρήμα do πριν το υποκείμενο (subject) και το κύριο ρήμα.  Για το 3ο ενικό πρόσωπο (he, she, it) το do αλλάζει σε does και φεύγει η κατάληξη από το κύριο ρήμα.  Η απάντηση σχηματίζεται με το πρόσωπο που ρωτάει και τα do/does και dont/ doesnt.
ΠΡΟΣΟΧΗ:   I   σ  YOU                                                     WE σ YOU (πληθυντικός)
                      YOU σ  I (ενικός)                                          YOU σ WE (πληθυντικός)
                     

      ex. Do I play?               - Yes, you do / No, you don’t                          
           Does he play?          - Yes, he does / No, he doesn’t

Ø      Exercise 5: Κλίνε τα ρήματα sit και pass στην ερώτηση του Present Simple.

Sit (v) = Κάθομαι / Pass (v) = Περνάω

Question
Answer
Question
Answer
 Do I sit?
Yes, you do / No, you don’t
Do I pass?
Yes, you do / No, you don’t
Do you sit?
Yes, I do / No, I don’t
Does he pass?
Yes, he does / No, he doesn’t
Does she sit?
Yes, she does / No, she doesn’t
Do we pass?
Yes, you do / No, you don’t
Do you sit?
Yes, we do / No, we don’t  1. Negative (Άρνηση)

Η άρνηση σχηματίζεται αν βάλουμε το βοηθητικό ρήμα do not πριν από το κύριο ρήμα.  Και πάλι στο 3ο ενικό πρόσωπο (he, she, it) το do not αλλάζει σε does not και φεύγει η κατάληξη από το κύριο ρήμα.  Σύντομος τύπος: do not – don’t,  does not – doesn’t
                         
                     ex. I do not play (I don’t play)             He does not play (He doesn’t play)

Ø      Exercise 6: Κλίνε τα ρήματα sit και pass στην άρνηση του Present Simple.

Sit (v) = Κάθομαι / Pass (v) = Περνάω

Negative
Short form
Negative
Short form
I do not sit
I don’t sit
I do not pass
I don’t pass
He does not sit
He doesn’t sit
She does not pass
She doesn’t pass
You do not sit
You don’t sit
They do not pass
They don’t pass

  1. Adverbs of Frequency (Επιρρήματα συχνότητας) and Time Expressions (Χρονικές εκφράσεις)

1.      Adverbs of frequency

Με τον Present Simple χρησιμοποιούμε επιρρήματα συχνότητας (adverbs of frequency) για να περιγράψουμε πόσο συχνά γίνεται κάτι.  Τα adverbs of frequency μπαίνουν πριν το κύριο ρήμα.

always   usually    often     sometimes     never

ex. I always eat breakfast.
     He never goes to parties.
     Do you often play basketball?
     She doesn’t usually walk to school.

2.      Time Expressions

Υπάρχουν κάποιες χρονικές εκφράσεις (Time Expressions) που χρησιμοποιούμε σε προτάσεις με τον Present Simple και μπαίνουν στην αρχή ή στο τέλος των προτάσεων.

every day / every month / every week / every year
in the morning / in the afternoon / in the evening / at night
once a week / twice a week / three times a week
in the summer / in the winter
on Mondays / on Thursdays / at the weekend

ex. They go to school every day.   αλλά και      Every day they go to school.
      Tom plays football at the weekend.    αλλά και     At the weekend Tom plays 
      football.

Exercise 7: Βάλε τις λέξεις στη σωστή σειρά για να φτιάξεις προτάσεις στον Present Simple.

1. on Saturday / never / go to school / We     
    ………………………………………………………….
2. always / at 7 o’clock / wake up / in the morning / I
     …………………………………………………………
3.Helen / every Tuesday / plays tennis
………………………………………………………….
4.have dinner / you / always / at 8:30? / Do
………………………………………………………….
5.my grandmother / visit / once a week / I
   ………………………………………………………….